Cercetarea și inovarea în UE în tehnologia LED

Cel de-al șaptelea program-cadru (FP7) sprijină cu mai mult de 90 de milioane EUR cercetarea în domeniul SSL pe întreg teritoriul UE. Activitățile acoperă cercetarea în domeniul LED și OLED și al proceselor de producție ale acestora.

Tema NMP sprijină cercetarea materialelor în vederea obținerii unor surse de lumină mai eficiente. Tema TIC sprijină cercetarea care vizează ameliorarea semnificativă a funcționalității, a calității și a performanței aplicațiilor de iluminat bazate pe SSL.

Întreprinderea comună ENIAC finanțează activitățile de cercetare și de dezvoltare destinate elaborării de soluții SSL accesibile în ansamblul întregului lanț valoric.

Oportunitățile ulterioare de cercetare și de dezvoltare pentru SSL sunt furnizate în programele de lucru ale acestor teme.

Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) sprijină, între altele, activități de inovare în domeniul iluminatului și oferă un acces mai bun la finanțare.

Programul CIP „Energie inteligentă pentru Europa” (IEE) finanțează mai multe măsuri de sprijin privind SSL în vederea sensibilizării consumatorilor, pentru a sprijini statele membre în activitățile de supraveghere a pieței sau pentru a le ajuta în punerea în aplicare a soluțiilor inteligente de iluminat. În 2012, Programul de susținere a politicilor CIP TIC (CIP-TIC) a sprijinit mai multe acțiuni-pilot SSL cu un buget de aproximativ șapte milioane EUR cu scopul de a demonstra ultimele tehnologii SSL și de a disemina la scară largă rezultatele în Europa.

Prin intermediul politicii de coeziune, fondurile structurale sunt folosite de mai multe regiuni europene pentru a spori capacitatea acestora de modificare și de inovare în domeniul SSL (De exemplu, landul Baden-Wuerttemberg și Saxonia în Germania, regiunea Ron-Alpi în Franța, Oulu în Finlanda). Investiția acestora se axează pe activități de cercetare și dezvoltare și de inovare, linii pilot de producție și dezvoltarea capitalului uman, de exemplu în domeniul emergent OLED.

Comisia Europeană are în vedere următoarele acțiuni:

– mandatarea organizațiilor europene de standardizare (ESO) pentru a elabora standarde (De exemplu, abordarea lacunelor actuale în materie de siguranță și interfațare, metodele de măsurare a performanței și a duratei de viață a produselor și sistemelor SSL, comunicarea dintre produsele și sistemele SSL și între acestea și alte sisteme energetice) împreună cu sectorul industrial și cu părțile interesate relevante și în cooperare cu organismele internaționale de standardizare.

– acțiuni-pilot SSL care vizează sensibilizarea la nivel european în domeniul tehnologiilor SSL, demonstrând caracterul inovator al acestora în spațiile publice și comerciale. Acțiunile-pilot au fost lansate la începutul lui 2012 și funcționează în strânsă sinergie cu acțiuni similare demarate de unele state membre în vederea maximizării impactului acestora.

– mai multe inițiative relevante pentru industria TGE (și SSL). Exemplele includ: Orizont 2020, noul program cadru pentru cercetare și inovare (a se vedea în continuare), noua politică de coeziune pentru perioada 2014-2020 (a se vedea în continuare), revizuirea normelor privind ajutoarele de stat, crearea de noi instrumente financiare pentru sprijinirea TGE sau crearea unui plan de monitorizare a progresului pentru punerea în aplicare a TGE.

– temele NMP și TIC vor finanța în continuare activitățile de cercetare și de dezvoltare cu privire la noile surse și sisteme de iluminat, precum și în ceea ce privește noile materiale pentru înlocuirea materiilor prime critice precum fosforul sau cu privire la LED-urile complet albe. O atenție deosebită trebuie acordată, de asemenea, standardizării și cercetării aspectelor legate de scoaterea din uz, eliminarea și reciclarea în domeniul iluminatului organic.

– în ultimul an al temei TIC a FP7, poate fi introdusă o acțiune specială destinată sprijinirii activităților de inovare pentru IMM-uri (inclusiv iluminarea IMMurilor) și facilitării accesului acestora la noile cunoștințe și capacități de producție.

– Orizont 2020 propune o schimbare radicală în performanța europeană privind cercetarea și inovarea în domeniul fotonicii în general și în domeniul SSL în special. În cadrul Orizont 2020, Comisia va lua în considerare sprijinirea creării unui parteneriat public privat (PPP) în domeniul fotonicii. Un astfel de parteneriat va evidenția în mod clar abordarea întregului lanț de cercetare și inovare de la materiale la acțiuni pilot. Comisia invită părțile interesate în domeniul SSL să participe la elaborarea principalelor obiective centrale și strategice ale PPP, a structurii sale de guvernare, a rolului și a responsabilităților părților implicate, precum și a angajamentului industrial și a mecanismelor de monitorizare a impactului prin intermediul indicatorilor relevanți.

– în prioritățile de investiție ale actualelor politici de coeziune (2014-2020), Comisia a propus introducerea TGE-urilor (inclusiv SSL) ca parte a strategiilor de specializare inteligente regionale83. Acestea vor include mecanismele care pot fi folosite de regiunile europene pentru sprijinirea cercetării tehnologice și aplicate privind TGE, a liniilor-pilot, a validării inițiale a produsului și a acțiunilor de demonstrare la scară largă, precum și a capacităților avansate de producție.

© Uniunea Europeană

Sursa: Ensola.ro